پشتیبانی
09347681840 - 09903088818 - 09903088820
اشتراک پلتفرم بیگ بلو باتن

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

روزانه

بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 3 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
50,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 7 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
60,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 15 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
75,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 21 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
105,000 تومان
ماهانه

بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 1 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
150,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 3 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
450,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 2 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
300,000 تومان

روزانه

بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 3 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
50,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 7 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
60,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 15 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
105,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 21 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
147,000 تومان
ماهانه

بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 1 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
210,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 3 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
630,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 2 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
420,000 تومان

روزانه

بیگ بلو تندر- اشتراک 3 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
50,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 15 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
135,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 7 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
63,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 21 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
189,000 تومان
ماهانه

بیگ بلو تندر- اشتراک 1 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
270,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 1 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن 100 نفره
540,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 3 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
810,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 1 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن 200 نفره
1,080,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 2 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
540,000 تومان
بیگ بلو اختصاصی- اشتراک 1 ماهه سرور اختصاصی تندر
3,600,000 تومان
سرور اختصاصی بیگ بلو باتن
3,800,000 تومان

ماهانه

بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1ماهه
600,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1ماهه
300,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1 ماهه
900,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2ماهه
600,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1 ماهه
1,400,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
1,800,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
900,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1 ماهه
2,500,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2 ماهه
1,200,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
2,700,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2 ماهه
1,800,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
4,200,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2 ماهه
2,800,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
7,500,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2 ماهه
5,000,000 تومان

ماهانه

اشتراک پلتفرم ادوبی کانکت

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

روزانه

ادوبی برنزی- اشتراک 3 روزه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
40,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 7 روزه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
50,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 15 روزه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
86,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 21 روزه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
120,000 تومان
ماهانه

ادوبی برنزی- اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
171,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
342,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
513,000 تومان

روزانه

ادوبی نقره ای- اشتراک 3 روزه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
50,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 7 روزه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
60,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 15 روزه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
110,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 21 روزه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
154,000 تومان
ماهانه

ادوبی نقره ای- اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
220,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
660,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
440,000 تومان

روزانه

ادوبی طلایی- اشتراک 3 روزه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
50,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 7 روزه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
66,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 15 روزه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
141,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 21 روزه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
198,000 تومان
ماهانه

ادوبی طلایی- اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
282,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
846,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
564,000 تومان
اشتراک پلتفرم اسکای روم

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

ماهانه

کاربر اضافه سرور اسکای روم
35,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 2 نفره
70,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 4 نفره
140,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 5 نفره
175,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 3 نفره
105,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 6 نفره
210,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 7 نفره
245,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 2 نفره
140,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 8 نفره
280,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 9 نفره
315,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 10 نفره
350,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 3 نفره
210,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 2 نفره
210,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 4 نفره
280,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 3 نفره
315,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 5 نفره
350,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 6 نفره
420,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 4 نفره
420,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 7 نفره
490,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 5 نفره
525,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 8 نفره
560,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 9 نفره
630,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 6 نفره
630,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 10 نفره
700,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 7 نفره
735,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 8 نفره
840,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 9 نفره
945,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 10 نفره
1,050,000 تومان
اشتراک کاهوت

قدرتمندترین سایت جهان در زمینه ارائه درس و یا مطالب آموزشی و در عین حال نظرسنجی و ارزیابی و یا برگزاری آزمون در حین بازی و سرگرمی با میلیونها قالب آماده

اشخاص

کاهوت- اشتراک 3 ماهه سایت کاهوت
228,000 تومان
کاهوت- اشتراک 6 ماهه سایت کاهوت
456,000 تومان
اشتراک وردوال

امکان ساخت بازیهای جذاب آنلاین برای بچه ها در همه رشته های تحصیلی

اشخاص

وردوال- اشتراک 3 ماهه سایت وردوال
195,000 تومان
وردوال- اشتراک 6 ماهه سایت ورد وال
390,000 تومان
اشتراک کانوا

یک فتوشاپ جیبی، قابل اجرا روی همه دستگاهها، با کلی قالب آماده برای طراحی پست و استوری اینستاگرام ،مطالب آموزشی و یا کارنامه و مدارک پایان دوره ...

ماهانه

کانوا- اشتراک 3 ماهه canva
168,000 تومان
کانوا- اشتراک 6 ماهه canva
336,000 تومان
اشتراک توتوب

ابزار دانلود از سایتهای یوتیوب، اینستاگرام، پینترست و تد، بدون نیاز به فیلترشکن

ماهانه

توتوب- اشتراک 1 ماهه tutoob
60,000 تومان
توتوب- اشتراک 2 ماهه tutoob
120,000 تومان
توتوب- اشتراک 3 ماهه tutoob
180,000 تومان
اشتراک گرامرلی

ماهانه

گرامرلی- اشتراک 3 ماهه گرامرلی
285,000 تومان
گرامرلی- اشتراک 6 ماهه گرامرلی
570,000 تومان
اشتراک اپیک

اکانت اپیک ، بهترین سایت کتابخوانی برای بچه ها

ماهانه

اپیک- اشتراک 3 ماهه اپیک
192,000 تومان
اپیک- اشتراک 6 ماهه اپیک
384,000 تومان
اشتراک TEACH-THIS

کاملترین و بروزترین مرجع ورک شیتهای آماده با راهنمای تدریس مطالب

ماهانه

تیچ دیس- اشتراک 3 ماهه TEACH-THIS
345,000 تومان
تیچ دیس- اشتراک 6 ماهه TEACH-THIS
690,000 تومان
اشتراک پلتفرم زوم

قدرتمندترین سیستم کنفرانس چهان

ماهانه

زوم- اشتراک یکماهه پلتفرم زوم
800,000 تومان
اشتراک VIP

شامل کلیه اشتراکهای سایتهای خارجی

ماهانه

ویژه- اشتراک VIP یک ماهه سایتهای خارجی
600,000 تومان
ویژه- اشتراک VIP دو ماهه سایتهای خارجی
1,200,000 تومان
ویژه- اشتراک VIP سه ماهه سایتهای خارجی
1,800,000 تومان
اشتراک WRITING9

تصحیح نامحدود رایتینگهای آیلتس توسط رباتهای فوق پیشرفته

ماهانه

رایتینگ ناین- اشتراک writing9 سه ماهه
435,000 تومان
رایتینگ ناین- اشتراک writing9 شش ماهه
870,000 تومان
اشتراک ESL KidStuff

حاوی انواع لسن پلن، فلش کارت، ورک شیت و آهنگ برای تدریس کودکان

ماهانه

ای اس ال کیدز- اشتراک 3 ماهه ESLKIDSTUFF
225,000 تومان
ای اس ال کیدز- اشتراک6 ماهه ESLKIDSTUFF
450,000 تومان
اشتراک Bamboozle

یه سایت سوپر خفن برای بازی و فعالیت

ماهانه

بمبوزل- اشتراک 3 ماهه بمبوزل
198,000 تومان
بمبوزل- اشتراک6 ماهه بمبوزل
396,000 تومان
اشتراک اسکریبد

دسترسی به میلیونها کتاب صوتی، پادکست و مقاله

ماهانه

اسکریبد- اشتراک 3 ماهه اسکریبد
159,000 تومان
اسکریبد- اشتراک 6 ماهه اسکریبد
318,000 تومان
اشتراک لینگو

یک وب سایت عالی برای تقویت مهارتهای خواندن، گوش دادن و نوشتن برای اکثر زبانهای رایج

ماهانه

لینگو- اشتراک 3 ماهه لینگو
165,000 تومان
لینگو- اشتراک 6 ماهه لینگو
330,000 تومان
اشتراک ESLTEENSTUFF

یه سایت عالی پر از منابع تدریس برای سطوح صفر تا پیشرفته

ماهانه

ای اس ال تین- اشتراک 3 ماهه ESLTEENSTUFF
210,000 تومان
ای اس ال تین- اشتراک 6 ماهه ESLTEENSTUFF
420,000 تومان
اشتراک ONESTOPENGLISH

ماهانه

وان استاپ- اشتراک 3 ماهه onestopenglish
270,000 تومان
وان استاپ- اشتراک 6 ماهه onestopenglish
540,000 تومان
اشتراک اشتراک الی (ESL LIBRARY)

یک سایت بسیار معتبر برای دانلود محتوای آموزشی

ماهانه

اشتراک سه ماهه سایت الی (ESL LIBRARY)
330,000 تومان
اشتراک 6 ماهه سایت الی (ESL LIBRARY)
660,000 تومان
اشتراک Reading Eggs

آموزش خواندن برای کودکان

ماهانه

ریدینگ اگز- اشتراک 3 ماهه Reading Eggs
162,000 تومان
ریدینگ اگز- اشتراک 6 ماهه Reading Eggs
324,000 تومان
اشتراک SIMON IELTS

ماهانه

اشتراک IELTS SIMON سه ماهه
495,000 تومان
اشتراک IELTS SIMON شش ماهه
990,000 تومان
اشتراک سرویس پرمیوم یکماهه تک کاربر همزمان

با توجه به شرایظ موجود توتو هیچ تضمینی برای پایداری سرویس نمیدهد ولی تمام تلاش خودمون رو برای برقرار بودن سرویس انجام خواهیم داد لذا خرید این سرویس به ریسک خریدار است

تک کاربر

سرویس پرمیوم یکماهه تک کاربر
112,000 تومان
اشتراک دانلودر توینکل

امکان دانلود فایلها و ورکشیتها از سایت توینکل

ماهانه

اشتراک دانلود از توینکل سه ماهه
390,000 تومان
اشتراک دانلود از توینکل شش ماهه
780,000 تومان
اشتراک سیستم ارسال تکالیف

سرور داخلی برای ارسال تکالیف

ماهانه

سیستم تکالیف
2,000 تومان