پشتیبانی
09347681840 واتساپ
اشتراک پلتفرم بیگ بلو باتن

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

روزانه

بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 3 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
50,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 7 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
60,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 15 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
75,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 21 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
105,000 تومان
ماهانه

بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 1 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
150,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 3 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
450,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 2 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
300,000 تومان

روزانه

بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 3 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
50,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 7 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
60,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 15 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
105,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 21 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
147,000 تومان
ماهانه

بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 1 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
210,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 3 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
630,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 2 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
420,000 تومان

روزانه

بیگ بلو تندر- اشتراک 3 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
50,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 15 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
135,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 7 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
63,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 21 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
189,000 تومان
ماهانه

بیگ بلو تندر- اشتراک 1 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
270,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 1 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن 100 نفره
540,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 3 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
810,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 1 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن 200 نفره
1,080,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 2 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
540,000 تومان
بیگ بلو اختصاصی- اشتراک 1 ماهه سرور اختصاصی تندر
3,600,000 تومان
سرور اختصاصی بیگ بلو باتن
3,800,000 تومان

ماهانه

بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1ماهه
600,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1ماهه
300,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1 ماهه
900,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2ماهه
600,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1 ماهه
1,400,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
1,800,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
900,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1 ماهه
2,500,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2 ماهه
1,200,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
2,700,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2 ماهه
1,800,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
4,200,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2 ماهه
2,800,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
7,500,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2 ماهه
5,000,000 تومان
اشتراک پلتفرم ادوبی کانکت

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

روزانه

ادوبی برنزی- اشتراک 3 روزه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
40,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 7 روزه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
50,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 15 روزه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
86,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 21 روزه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
120,000 تومان
ماهانه

ادوبی برنزی- اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
171,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
342,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
513,000 تومان

روزانه

ادوبی نقره ای- اشتراک 3 روزه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
50,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 7 روزه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
60,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 15 روزه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
110,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 21 روزه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
154,000 تومان
ماهانه

ادوبی نقره ای- اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
220,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
660,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
440,000 تومان

روزانه

ادوبی طلایی- اشتراک 3 روزه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
50,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 7 روزه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
66,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 15 روزه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
141,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 21 روزه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
198,000 تومان
ماهانه

ادوبی طلایی- اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
282,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
846,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
564,000 تومان
اشتراک پلتفرم اسکای روم

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

ماهانه

کاربر اضافه سرور اسکای روم
35,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 2 نفره
70,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 4 نفره
140,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 5 نفره
175,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 3 نفره
105,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 6 نفره
210,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 7 نفره
245,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 2 نفره
140,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 8 نفره
280,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 9 نفره
315,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 10 نفره
350,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 3 نفره
210,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 2 نفره
210,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 4 نفره
280,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 3 نفره
315,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 5 نفره
350,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 6 نفره
420,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 4 نفره
420,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 7 نفره
490,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 5 نفره
525,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 8 نفره
560,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 9 نفره
630,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 6 نفره
630,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 2 ماهه اسکای روم 10 نفره
700,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 7 نفره
735,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 8 نفره
840,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 9 نفره
945,000 تومان
اسکای روم - اشتراک 3 ماهه اسکای روم 10 نفره
1,050,000 تومان
اشتراک کاهوت

قدرتمندترین سایت جهان در زمینه ارائه درس و یا مطالب آموزشی و در عین حال نظرسنجی و ارزیابی و یا برگزاری آزمون در حین بازی و سرگرمی با میلیونها قالب آماده

اشخاص

کاهوت- اشتراک 3 ماهه سایت کاهوت
228,000 تومان
کاهوت- اشتراک 6 ماهه سایت کاهوت
456,000 تومان
اشتراک وردوال

امکان ساخت بازیهای جذاب آنلاین برای بچه ها در همه رشته های تحصیلی

اشخاص

وردوال- اشتراک 3 ماهه سایت وردوال
195,000 تومان
وردوال- اشتراک 6 ماهه سایت ورد وال
390,000 تومان
اشتراک کانوا

یک فتوشاپ جیبی، قابل اجرا روی همه دستگاهها، با کلی قالب آماده برای طراحی پست و استوری اینستاگرام ،مطالب آموزشی و یا کارنامه و مدارک پایان دوره ...

ماهانه

کانوا- اشتراک 3 ماهه canva
168,000 تومان
کانوا- اشتراک 6 ماهه canva
336,000 تومان
اشتراک توتوب

ابزار دانلود از سایتهای یوتیوب، اینستاگرام، پینترست و تد، بدون نیاز به فیلترشکن

ماهانه

توتوب- اشتراک 1 ماهه tutoob
60,000 تومان
توتوب- اشتراک 2 ماهه tutoob
120,000 تومان
توتوب- اشتراک 3 ماهه tutoob
180,000 تومان
اشتراک گرامرلی

ماهانه

گرامرلی- اشتراک 3 ماهه گرامرلی
285,000 تومان
گرامرلی- اشتراک 6 ماهه گرامرلی
570,000 تومان
اشتراک اپیک

اکانت اپیک ، بهترین سایت کتابخوانی برای بچه ها

ماهانه

اپیک- اشتراک 3 ماهه اپیک
192,000 تومان
اپیک- اشتراک 6 ماهه اپیک
384,000 تومان
اشتراک TEACH-THIS

کاملترین و بروزترین مرجع ورک شیتهای آماده با راهنمای تدریس مطالب

ماهانه

تیچ دیس- اشتراک 3 ماهه TEACH-THIS
345,000 تومان
تیچ دیس- اشتراک 6 ماهه TEACH-THIS
690,000 تومان
اشتراک VIP

شامل کلیه اشتراکهای سایتهای خارجی

ماهانه

ویژه- اشتراک VIP یک ماهه سایتهای خارجی
600,000 تومان
ویژه- اشتراک VIP دو ماهه سایتهای خارجی
1,200,000 تومان
ویژه- اشتراک VIP سه ماهه سایتهای خارجی
1,800,000 تومان
اشتراک WRITING9

تصحیح نامحدود رایتینگهای آیلتس توسط رباتهای فوق پیشرفته

ماهانه

رایتینگ ناین- اشتراک writing9 سه ماهه
435,000 تومان
رایتینگ ناین- اشتراک writing9 شش ماهه
870,000 تومان
اشتراک ESL KidStuff

حاوی انواع لسن پلن، فلش کارت، ورک شیت و آهنگ برای تدریس کودکان

ماهانه

ای اس ال کیدز- اشتراک 3 ماهه ESLKIDSTUFF
225,000 تومان
ای اس ال کیدز- اشتراک6 ماهه ESLKIDSTUFF
450,000 تومان
اشتراک Bamboozle

یه سایت سوپر خفن برای بازی و فعالیت

ماهانه

بمبوزل- اشتراک 3 ماهه بمبوزل
198,000 تومان
بمبوزل- اشتراک6 ماهه بمبوزل
396,000 تومان
اشتراک اسکریبد

دسترسی به میلیونها کتاب صوتی، پادکست و مقاله

ماهانه

اسکریبد- اشتراک 3 ماهه اسکریبد
159,000 تومان
اسکریبد- اشتراک 6 ماهه اسکریبد
318,000 تومان
اشتراک لینگو

یک وب سایت عالی برای تقویت مهارتهای خواندن، گوش دادن و نوشتن برای اکثر زبانهای رایج

ماهانه

لینگو- اشتراک 3 ماهه لینگو
165,000 تومان
لینگو- اشتراک 6 ماهه لینگو
330,000 تومان
اشتراک ESLTEENSTUFF

یه سایت عالی پر از منابع تدریس برای سطوح صفر تا پیشرفته

ماهانه

ای اس ال تین- اشتراک 3 ماهه ESLTEENSTUFF
210,000 تومان
ای اس ال تین- اشتراک 6 ماهه ESLTEENSTUFF
420,000 تومان
اشتراک ONESTOPENGLISH

ماهانه

وان استاپ- اشتراک 3 ماهه onestopenglish
270,000 تومان
وان استاپ- اشتراک 6 ماهه onestopenglish
540,000 تومان
اشتراک اشتراک الی (ESL LIBRARY)

یک سایت بسیار معتبر برای دانلود محتوای آموزشی

ماهانه

اشتراک سه ماهه سایت الی (ESL LIBRARY)
330,000 تومان
اشتراک 6 ماهه سایت الی (ESL LIBRARY)
660,000 تومان
اشتراک Reading Eggs

آموزش خواندن برای کودکان

ماهانه

ریدینگ اگز- اشتراک 3 ماهه Reading Eggs
162,000 تومان
ریدینگ اگز- اشتراک 6 ماهه Reading Eggs
324,000 تومان
اشتراک SIMON IELTS

ماهانه

اشتراک IELTS SIMON سه ماهه
495,000 تومان
اشتراک IELTS SIMON شش ماهه
990,000 تومان
اشتراک دانلودر توینکل

امکان دانلود فایلها و ورکشیتها از سایت توینکل

ماهانه

اشتراک دانلود از توینکل سه ماهه
390,000 تومان
اشتراک دانلود از توینکل شش ماهه
780,000 تومان