پشتیبانی
09347681840 واتساپ
اشتراک پلتفرم بیگ بلو باتن

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

روزانه

بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 3 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
50,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 7 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
60,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 15 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
75,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 21 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
105,000 تومان
ماهانه

بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 1 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
150,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 3 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
450,000 تومان
بیگ بلو اقتصادی- اشتراک 2 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
300,000 تومان
وی آی پی

بیگ بلو ویژه- اشتراک VIP بیگ بلو اقتصادی 1 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
550,000 تومان
بیگ بلو ویژه- اشتراک VIP بیگ بلو اقتصادی 3 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
850,000 تومان
بیگ بلو ویژه- اشتراک VIP بیگ بلو اقتصادی 2 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
700,000 تومان

روزانه

بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 3 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
50,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 7 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
60,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 15 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
105,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 21 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
147,000 تومان
ماهانه

بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 1 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
210,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 3 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
630,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند- اشتراک 2 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
420,000 تومان
وی آی پی

بیگ بلو قدرتمند ویژه- اشتراک VIP بیگ بلو قدرتمند 1 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
620,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند ویژه- اشتراک VIP بیگ بلو قدرتمند 3 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
1,040,000 تومان
بیگ بلو قدرتمند ویژه- اشتراک VIP بیگ بلو قدرتمند 2 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
830,000 تومان

روزانه

بیگ بلو تندر- اشتراک 3 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
50,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 15 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
135,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 7 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
63,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 21 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
189,000 تومان
ماهانه

بیگ بلو تندر- اشتراک 1 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
270,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 1 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن 100 نفره
540,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 3 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
810,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 1 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن 200 نفره
1,080,000 تومان
بیگ بلو تندر- اشتراک 2 ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
540,000 تومان
بیگ بلو اختصاصی- اشتراک 1 ماهه سرور اختصاصی تندر
3,600,000 تومان
وی آی پی

بیگ بلو تندر ویژه- اشتراک VIP بیگ بلو تندر 1 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
680,000 تومان
بیگ بلو تندر ویژه- اشتراک VIP بیگ بلو تندر 3 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
1,220,000 تومان
بیگ بلو تندر ویژه- اشتراک VIP بیگ بلو تندر 2 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
950,000 تومان

ماهانه

بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1ماهه
600,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1ماهه
300,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1 ماهه
900,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2ماهه
600,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1 ماهه
1,400,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
1,800,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
900,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1 ماهه
2,500,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2 ماهه
1,200,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
2,700,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2 ماهه
1,800,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
4,200,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2 ماهه
2,800,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
7,500,000 تومان
بیگ بلو مدارس- اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 2 ماهه
5,000,000 تومان
اشتراک پلتفرم ادوبی کانکت

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

روزانه

ادوبی برنزی- اشتراک 3 روزه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
40,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 7 روزه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
50,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 15 روزه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
86,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 21 روزه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
120,000 تومان
ماهانه

ادوبی برنزی- اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
171,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
342,000 تومان
ادوبی برنزی- اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی برنزی (حداکثر 10 نفر)
513,000 تومان
وی آی پی

ادوبی برنزی ویژه- اشتراک VIP ادوبی برنزی 1 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
580,000 تومان
ادوبی برنزی ویژه- اشتراک VIP ادوبی برنزی 3 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
920,000 تومان
ادوبی برنزی ویژه- اشتراک VIP ادوبی برنزی 2 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
750,000 تومان

روزانه

ادوبی نقره ای- اشتراک 3 روزه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
50,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 7 روزه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
60,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 15 روزه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
110,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 21 روزه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
154,000 تومان
ماهانه

ادوبی نقره ای- اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
220,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
660,000 تومان
ادوبی نقره ای- اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی نقره ای (حداکثر 20 نفر)
440,000 تومان
وی آی پی

ادوبی نقره ای ویژه- اشتراک VIP ادوبی نقره ای 1 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
630,000 تومان
ادوبی نقره ای ویژه- اشتراک VIP ادوبی نقره ای 3 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
1,070,000 تومان
ادوبی نقره ای ویژه- اشتراک VIP ادوبی نقره ای 2 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
850,000 تومان

روزانه

ادوبی طلایی- اشتراک 3 روزه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
50,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 7 روزه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
66,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 15 روزه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
141,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 21 روزه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
198,000 تومان
ماهانه

ادوبی طلایی- اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
282,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
846,000 تومان
ادوبی طلایی- اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی (حداکثر 50 نفر)
564,000 تومان
وی آی پی

ادوبی طلایی ویژه- اشتراک VIP ادوبی طلایی 1 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
690,000 تومان
ادوبی طلایی ویژه- اشتراک VIP ادوبی طلایی 3 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
1,250,000 تومان
ادوبی طلایی ویژه- اشتراک VIP ادوبی طلایی 2 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
975,000 تومان
اشتراک پلتفرم اسکای روم

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

ماهانه

کاربر اضافه سرور اسکای روم
35,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 2 نفره
70,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 3 نفره
105,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 4 نفره
140,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 5 نفره
175,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 6 نفره
210,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 7 نفره
245,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 8 نفره
280,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 9 نفره
315,000 تومان
اسکای روم- اشتراک 1 ماهه اسکای روم 10 نفره
350,000 تومان
وی آی پی

اسکای روم- اشتراک VIP اسکای روم 3 نفره 1 ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
480,000 تومان
اشتراک کاهوت

قدرتمندترین سایت جهان در زمینه ارائه درس و یا مطالب آموزشی و در عین حال نظرسنجی و ارزیابی و یا برگزاری آزمون در حین بازی و سرگرمی با میلیونها قالب آماده

اشخاص

کاهوت- اشتراک 1 ماهه سایت کاهوت
70,000 تومان
کاهوت- اشتراک 2 ماهه سایت کاهوت
140,000 تومان
کاهوت- اشتراک 3 ماهه سایت کاهوت
210,000 تومان
اشتراک وردوال

امکان ساخت بازیهای جذاب آنلاین برای بچه ها در همه رشته های تحصیلی

اشخاص

وردوال- اشتراک 1 ماهه سایت وردوال
60,000 تومان
وردوال- اشتراک 2 ماهه سایت وردوال
120,000 تومان
وردوال- اشتراک 3 ماهه سایت وردوال
180,000 تومان
اشتراک کانوا

یک فتوشاپ جیبی، قابل اجرا روی همه دستگاهها، با کلی قالب آماده برای طراحی پست و استوری اینستاگرام ،مطالب آموزشی و یا کارنامه و مدارک پایان دوره ...

ماهانه

کانوا- اشتراک 1 ماهه canva
50,000 تومان
کانوا- اشتراک 2 ماهه canva
100,000 تومان
کانوا- اشتراک 3 ماهه canva
150,000 تومان
اشتراک توتوب

ابزار دانلود از سایتهای یوتیوب، اینستاگرام، پینترست و تد، بدون نیاز به فیلترشکن

ماهانه

توتوب- اشتراک 1 ماهه tutoob
60,000 تومان
توتوب- اشتراک 2 ماهه tutoob
120,000 تومان
توتوب- اشتراک 3 ماهه tutoob
180,000 تومان
اشتراک گرامرلی

ماهانه

گرامرلی- اشتراک 1 ماهه گرامرلی
90,000 تومان
گرامرلی- اشتراک 2 ماهه گرامرلی
180,000 تومان
گرامرلی- اشتراک 3 ماهه گرامرلی
270,000 تومان
اشتراک اپیک

اکانت اپیک ، بهترین سایت کتابخوانی برای بچه ها

ماهانه

اپیک- اشتراک 1 ماهه اپیک
50,000 تومان
اپیک- اشتراک 2 ماهه اپیک
100,000 تومان
اپیک- اشتراک 3 ماهه اپیک
150,000 تومان
اشتراک TEACH-THIS

کاملترین و بروزترین مرجع ورک شیتهای آماده با راهنمای تدریس مطالب

ماهانه

تیچ دیس- اشتراک 1 ماهه TEACH-THIS
110,000 تومان
تیچ دیس- اشتراک 2 ماهه TEACH-THIS
220,000 تومان
تیچ دیس- اشتراک 3 ماهه TEACH-THIS
330,000 تومان
اشتراک پلتفرم زوم

قدرتمندترین سیستم کنفرانس چهان

ماهانه

زوم- اشتراک یکماهه پلتفرم زوم
1,200,000 تومان
اشتراک VIP

شامل کلیه اشتراکهای سایتهای خارجی

ماهانه

ویژه- اشتراک VIP یک ماهه سایتهای خارجی
420,000 تومان
ویژه- اشتراک VIP دو ماهه سایتهای خارجی
840,000 تومان
ویژه- اشتراک VIP سه ماهه سایتهای خارجی
1,260,000 تومان
اشتراک WRITING9

تصحیح نامحدود رایتینگهای آیلتس توسط رباتهای فوق پیشرفته

ماهانه

رایتینگ ناین- اشتراک writing9 یک ماهه
140,000 تومان
رایتینگ ناین- اشتراک writing9 دو ماهه
280,000 تومان
رایتینگ ناین- اشتراک writing9 سه ماهه
420,000 تومان
اشتراک مودل

کاملترین و جامع ترین سیستم مدیریت آموزش جهان با میلیونها کاربر

ماهانه

مودل- اشتراک 1 ماهه مودل بدون پلتفرم
400,000 تومان
مودل- اشتراک ماهانه مودل با ادوبی کانکت
700,000 تومان
مودل- اشتراک ماهانه مودل با بیگ بلو باتن
700,000 تومان
مودل- اشتراک 2 ماهه مودل بدون پلتفرم
800,000 تومان
اشتراک ماهانه مودل با اسکای روم
550,000 تومان
مودل- اشتراک 3 ماهه مودل بدون پلتفرم
1,200,000 تومان
اشتراک ELSA SPEAK

قابل استفاده فقط روی یک دستگاه اندروید یا ios

ماهانه

السا- اشتراک 3 ماهه السا اسپیک
500,000 تومان
اشتراک ESL KidStuff

حاوی انواع لسن پلن، فلش کارت، ورک شیت و آهنگ برای تدریس کودکان

ماهانه

ای اس ال کیدز- اشتراک 1 ماهه ESLKIDSTUFF
70,000 تومان
ای اس ال کیدز- اشتراک 2 ماهه ESLKIDSTUFF
140,000 تومان
ای اس ال کیدز- اشتراک 3 ماهه ESLKIDSTUFF
210,000 تومان
اشتراک Bamboozle

یه سایت سوپر خفن برای بازی و فعالیت

ماهانه

بمبوزل- اشتراک 1 ماهه بمبوزل
60,000 تومان
بمبوزل- اشتراک 2 ماهه بمبوزل
120,000 تومان
بمبوزل- اشتراک 3 ماهه بمبوزل
180,000 تومان
اشتراک اسکریبد

دسترسی به میلیونها کتاب صوتی، پادکست و مقاله

ماهانه

اسکریبد- اشتراک 1 ماهه اسکریبد
30,000 تومان
اسکریبد- اشتراک 2 ماهه اسکریبد
60,000 تومان
اسکریبد- اشتراک 3 ماهه اسکریبد
90,000 تومان
اشتراک لینگو

یک وب سایت عالی برای تقویت مهارتهای خواندن، گوش دادن و نوشتن برای اکثر زبانهای رایج

ماهانه

لینگو- اشتراک 1 ماهه لینگو
40,000 تومان
لینگو- اشتراک 2 ماهه لینگو
80,000 تومان
لینگو- اشتراک 3 ماهه لینگو
120,000 تومان
اشتراک ESLTEENSTUFF

یه سایت عالی پر از منابع تدریس برای سطوح صفر تا پیشرفته

ماهانه

ای اس ال تین- اشتراک 1 ماهه ESLTEENSTUFF
60,000 تومان
ای اس ال تین- اشتراک 2 ماهه ESLTEENSTUFF
120,000 تومان
ای اس ال تین- اشتراک 3 ماهه ESLTEENSTUFF
180,000 تومان
اشتراک ONESTOPENGLISH

ماهانه

وان استاپ- اشتراک 1 ماهه onestopenglish
90,000 تومان
وان استاپ- اشتراک 2 ماهه onestopenglish
180,000 تومان
وان استاپ- اشتراک 3 ماهه onestopenglish
270,000 تومان
اشتراک پلتفرم مریت هاب

با امکان رکورد و 10 گیگابایت فضای اختصاصی

اشتراک ماهانه

اشتراک یک ماهه پلتفرم مریت هاب
285,000 تومان
اشتراک دو ماهه پلتفرم مریت هاب
570,000 تومان
اشتراک سه ماهه پلتفرم مریت هاب
855,000 تومان
اشتراک اشتراک الی (ESL LIBRARY)

یک سایت بسیار معتبر برای دانلود محتوای آموزشی

ماهانه

اشتراک سه ماهه سایت الی (ESL LIBRARY)
210,000 تومان
اشتراک Reading Eggs

آموزش خواندن برای کودکان

ماهانه

ریدینگ اگز- اشتراک 1 ماهه Reading Eggs
50,000 تومان
ریدینگ اگز- اشتراک 2 ماهه Reading Eggs
100,000 تومان
ریدینگ اگز- اشتراک 3 ماهه Reading Eggs
150,000 تومان
اشتراک SIMON IELTS

ماهانه

اشتراک IELTS SIMON
165,000 تومان