پشتیبانی
09903088820 - 09903088818 - 09903088815 - 09903088810
اشتراک پلتفرم بیگ بلو باتن

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
84,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
98,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
126,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
177,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
252,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
504,000 تومان
اشتراک 3 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
756,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
84,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
101,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
177,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
245,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
353,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
706,000 تومان
اشتراک 3 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
1,059,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور تندر بیگ بلو باتن
84,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور تندر بیگ بلو باتن
105,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور تندر بیگ بلو باتن
227,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور تندر بیگ بلو باتن
315,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور تندر بیگ بلو باتن
454,000 تومان
اشتراک 1 ماهه سرور تندر بیگ بلو باتن 100 نفره
50,000,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور تندر بیگ بلو باتن
908,000 تومان
اشتراک 3 ماهه سرور تندر بیگ بلو باتن
1,361,000 تومان
اشتراک 1 ماهه سرور تندر بیگ بلو باتن 200 نفره
50,000,000 تومان

1 ماهه

اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره مدارس بدون رکورد 1 ماهه
504,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره مدارس بدون رکورد 1 ماهه
1,008,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره مدارس بدون رکورد 1 ماهه
1,512,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره مدارس بدون رکورد 1 ماهه
2,352,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره مدارس بدون رکورد 1 ماهه
4,200,000 تومان
2 ماهه

اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره مدارس بدون رکورد 2 ماهه
1,008,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره مدارس بدون رکورد 2 ماهه
2,016,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره مدارس بدون رکورد 2 ماهه
3,024,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره مدارس بدون رکورد 2 ماهه
4,704,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره مدارس بدون رکورد 2 ماهه
8,400,000 تومان
3 ماهه

اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره مدارس بدون رکورد 3 ماهه
1,512,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره مدارس بدون رکورد 3 ماهه
3,024,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره مدارس بدون رکورد 3 ماهه
4,536,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره مدارس بدون رکورد 3 ماهه
7,056,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره مدارس بدون رکورد 3 ماهه
12,600,000 تومان

1 ماهه

اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره مدارس با رکورد 1 ماهه
756,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره مدارس با رکورد 1 ماهه
1,512,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره مدارس با رکورد 1 ماهه
2,268,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره مدارس با رکورد 1 ماهه
3,528,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره مدارس با رکورد 1 ماهه
6,300,000 تومان
2 ماهه

اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره مدارس با رکورد 2 ماهه
1,512,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره مدارس با رکورد 2 ماهه
3,024,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره مدارس با رکورد 2 ماهه
4,536,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره مدارس با رکورد 2 ماهه
7,056,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره مدارس با رکورد 2 ماهه
12,600,000 تومان
3 ماهه

اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره مدارس با رکورد 3 ماهه
2,268,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره مدارس با رکورد 3 ماهه
4,536,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره مدارس با رکورد 3 ماهه
6,804,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره مدارس با رکورد 3 ماهه
10,584,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره مدارس با رکورد 3 ماهه
18,900,000 تومان
سرور اختصاصی

سرور اختصاصی - استاد لقمانی
50,000,000 تومان
سرور اختصاصی - آموزشگاه کلام ملل
50,000,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
103,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
121,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
154,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
216,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
310,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
619,000 تومان
اشتراک 3 ماهه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
930,000 تومان
اشتراک پلتفرم ادوبی کانکت

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور ادوبی برنزی
84,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور ادوبی برنزی
98,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور ادوبی برنزی
145,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور ادوبی برنزی
202,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی برنزی
287,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی برنزی
574,000 تومان
اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی برنزی
861,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور ادوبی نقره ای
84,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور ادوبی نقره ای
101,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور ادوبی نقره ای
185,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور ادوبی نقره ای
258,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی نقره ای
370,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی نقره ای
740,000 تومان
اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی نقره ای
1,095,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور ادوبی طلایی
84,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور ادوبی طلایی
111,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور ادوبی طلایی
237,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور ادوبی طلایی
332,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی طلایی
474,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی طلایی
947,000 تومان
اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی طلایی 120 نفر
1,398,000 تومان
اشتراک پلتفرم اسکای روم

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

1 ماهه

کاربر اضافه سرور اسکای روم
59,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 2 نفره
118,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 3 نفره
177,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 4 نفره
236,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 5 نفره
294,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 6 نفره
353,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 7 نفره
412,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 8 نفره
471,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 9 نفره
530,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 10 نفره
588,000 تومان
2 ماهه

اشتراک 2 ماهه اسکای روم 2 نفره
236,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 3 نفره
353,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 4 نفره
471,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 5 نفره
588,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 6 نفره
706,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 7 نفره
824,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 8 نفره
941,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 9 نفره
1,059,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 10 نفره
1,176,000 تومان
3 ماهه

اشتراک 3 ماهه اسکای روم 2 نفره
353,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 3 نفره
530,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 4 نفره
706,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 5 نفره
882,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 6 نفره
1,059,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 7 نفره
1,235,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 8 نفره
1,412,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 9 نفره
1,588,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 10 نفره
1,764,000 تومان
اشتراک کاهوت

قدرتمندترین سایت جهان در زمینه ارائه درس و یا مطالب آموزشی و در عین حال نظرسنجی و ارزیابی و یا برگزاری آزمون در حین بازی و سرگرمی با میلیونها قالب آماده **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

اشخاص

کاهوت- اشتراک 1 ماهه سایت کاهوت
298,200 تومان
کاهوت- اشتراک 3 ماهه سایت کاهوت
894,600 تومان
اشتراک وردوال

امکان ساخت بازیهای جذاب آنلاین برای بچه ها در همه رشته های تحصیلی **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

اشخاص

وردوال- اشتراک 3 ماهه سایت وردوال
268,960 تومان
وردوال- اشتراک 6 ماهه سایت ورد وال
537,920 تومان
اشتراک کانوا

یک فتوشاپ جیبی، قابل اجرا روی همه دستگاهها، با کلی قالب آماده برای طراحی پست و استوری اینستاگرام ،مطالب آموزشی و یا کارنامه و مدارک پایان دوره ... **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

کانوا- اشتراک 3 ماهه canva
217,140 تومان
کانوا- اشتراک 6 ماهه canva
435,050 تومان
اشتراک گرامرلی

**لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

گرامرلی- اشتراک 1 ماهه گرامرلی
84,000 تومان
گرامرلی- اشتراک 2 ماهه گرامرلی
168,000 تومان
گرامرلی- اشتراک 3 ماهه گرامرلی
252,000 تومان
اشتراک اپیک

اکانت اپیک ، بهترین سایت کتابخوانی برای بچه ها **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

اپیک- اشتراک 3 ماهه اپیک
393,120 تومان
اشتراک TEACH-THIS

کاملترین و بروزترین مرجع ورک شیتهای آماده با راهنمای تدریس مطالب **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

تیچ دیس- اشتراک 3 ماهه TEACH-THIS
580,000 تومان
تیچ دیس- اشتراک 6 ماهه TEACH-THIS
1,160,000 تومان
اشتراک پلتفرم زوم

قدرتمندترین سیستم کنفرانس جهان **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

زوم- اشتراک یکماهه پلتفرم زوم
50,000,000 تومان
اشتراک VIP

شامل کلیه اشتراکهای سایتهای خارجی **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

ویژه- اشتراک VIP یک ماهه سایتهای خارجی
1,008,000 تومان
ویژه- اشتراک VIP دو ماهه سایتهای خارجی
2,016,000 تومان
ویژه- اشتراک VIP سه ماهه سایتهای خارجی
3,024,000 تومان
اشتراک WRITING9

تصحیح نامحدود رایتینگهای آیلتس توسط رباتهای فوق پیشرفته **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

رایتینگ ناین- اشتراک writing9 سه ماهه
526,320 تومان
رایتینگ ناین- اشتراک writing9 شش ماهه
1,052,640 تومان
اشتراک CHATGPT4

**لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

اشتراک Chat gpt plus 4- یک ماهه
284,690 تومان
اشتراک Chat gpt plus 4 - سه ماهه
854,070 تومان
اشتراک ESL KidStuff

حاوی انواع لسن پلن، فلش کارت، ورک شیت و آهنگ برای تدریس کودکان **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

ای اس ال کیدز- اشتراک 3 ماهه ESLKIDSTUFF
253,260 تومان
ای اس ال کیدز- اشتراک 6 ماهه ESLKIDSTUFF
506,520 تومان
اشتراک Bamboozle

یه سایت سوپر خفن برای بازی و فعالیت **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

بمبوزل- اشتراک 3 ماهه بمبوزل
249,000 تومان
بمبوزل- اشتراک 6 ماهه بمبوزل
498,750 تومان
اشتراک اسکریبد

دسترسی به میلیونها کتاب صوتی، پادکست و مقاله **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

اسکریبد- اشتراک 3 ماهه اسکریبد
266,000 تومان
اسکریبد- اشتراک 6 ماهه اسکریبد
534,000 تومان
اشتراک لینگو

یک وب سایت عالی برای تقویت مهارتهای خواندن، گوش دادن و نوشتن برای اکثر زبانهای رایج **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

لینگو- اشتراک 3 ماهه لینگو
278,000 تومان
لینگو- اشتراک 6 ماهه لینگو
555,000 تومان
اشتراک ESLTEENSTUFF

یه سایت عالی پر از منابع تدریس برای سطوح صفر تا پیشرفته **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

ای اس ال تین- اشتراک 3 ماهه ESLTEENSTUFF
236,510 تومان
ای اس ال تین- اشتراک 6 ماهه ESLTEENSTUFF
473,020 تومان
اشتراک ONESTOPENGLISH

**لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

وان استاپ- اشتراک 3 ماهه onestopenglish
363,000 تومان
وان استاپ- اشتراک 6 ماهه onestopenglish
726,400 تومان
اشتراک الی (ESL LIBRARY)

یک سایت بسیار معتبر برای دانلود محتوای آموزشی **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

الی- اشتراک 3 ماهه سایت الی (ESL LIBRARY)
702,240 تومان
اشتراک Reading Eggs

آموزش خواندن برای کودکان **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

ریدینگ اگز- اشتراک 3 ماهه Reading Eggs
272,000 تومان
ریدینگ اگز- اشتراک 6 ماهه Reading Eggs
544,000 تومان
اشتراک SIMON IELTS

**لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

سایمن- اشتراک IELTS SIMON سه ماهه
615,680 تومان
اشتراک سرویس پرمیوم

با توجه به شرایط موجود توتو هیچ تضمینی برای پایداری سرویس نمیدهد ولی تمام تلاش خودمون رو برای برقرار بودن سرویس انجام خواهیم داد لذا خرید این سرویس به ریسک خریدار است **این اشتراک مناسب تدریس در سایت های خارجی نمی باشد**

یک ماهه

پرمیوم- یک ماهه تک کاربر
208,000 تومان
پرمیوم- یک ماهه دو کاربر
311,000 تومان
پرمیوم- یک ماهه سه کاربر
415,000 تومان
دو ماهه

پرمیوم- دو ماهه تک کاربر
395,000 تومان
پرمیوم- دو ماهه دو کاربر
593,000 تومان
پرمیوم- دو ماهه سه کاربر
790,000 تومان
سه ماهه

پرمیوم- سه ماهه تک کاربر
591,000 تومان
پرمیوم- سه ماهه دو کاربر
887,000 تومان
پرمیوم- سه ماهه سه کاربر
1,182,000 تومان
اشتراک اشتراک توینکل

امکان دانلود فایلها و ورکشیتها از سایت توینکل

ماهانه

توینکل- اشتراک دانلود از توینکل یک ماهه
159,140 تومان
توینکل- اشتراک دانلود از توینکل سه ماهه
478,880 تومان
توینکل- اشتراک دانلود از توینکل شش ماهه
957,030 تومان
اشتراک تلگرام پریمیوم Telegram Premium

اشتراک OFF2CLASS

اشتراک OFF2CLASS

اشتراک OFF2CLASS - سه ماهه
735,000 تومان
اشتراک ESL BRAINS

اشتراک ESL BRAINS

اشتراک ESL BRAINS - سه ماهه
850,500 تومان
اشتراک google meet premium

اشتراک google meet premium

اشتراک Google Meet Premium - یک ماهه
400,000 تومان
اشتراک Google Meet Premium - یک ساله
3,000,000 تومان