پشتیبانی
09903088820 - 09903088818 - 09903088815
اشتراک پلتفرم بیگ بلو باتن

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
60,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
70,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
90,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
126,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
180,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
360,000 تومان
اشتراک 3 ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
540,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
60,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
72,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
126,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
175,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
252,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
504,000 تومان
اشتراک 3 ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
756,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور تندر بیگ بلو باتن
60,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور تندر بیگ بلو باتن
75,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور تندر بیگ بلو باتن
162,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور تندر بیگ بلو باتن
225,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور تندر بیگ بلو باتن
324,000 تومان
اشتراک 1 ماهه سرور تندر بیگ بلو باتن 100 نفره
648,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور تندر بیگ بلو باتن
648,000 تومان
اشتراک 3 ماهه سرور تندر بیگ بلو باتن
972,000 تومان
اشتراک 1 ماهه سرور تندر بیگ بلو باتن 200 نفره
1,296,000 تومان

1 ماهه

اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره مدارس بدون رکورد 1 ماهه
360,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره مدارس بدون رکورد 1 ماهه
720,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره مدارس بدون رکورد 1 ماهه
1,080,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره مدارس بدون رکورد 1 ماهه
1,680,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره مدارس بدون رکورد 1 ماهه
3,000,000 تومان
2 ماهه

اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره مدارس بدون رکورد 2 ماهه
720,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره مدارس بدون رکورد 2 ماهه
1,440,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره مدارس بدون رکورد 2 ماهه
2,160,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره مدارس بدون رکورد 2 ماهه
3,360,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره مدارس بدون رکورد 2 ماهه
6,000,000 تومان
3 ماهه

اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره مدارس بدون رکورد 3 ماهه
1,080,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره مدارس بدون رکورد 3 ماهه
2,160,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره مدارس بدون رکورد 3 ماهه
3,240,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره مدارس بدون رکورد 3 ماهه
5,040,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره مدارس بدون رکورد 3 ماهه
9,000,000 تومان

1 ماهه

اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره مدارس با رکورد 1 ماهه
540,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره مدارس با رکورد 1 ماهه
1,080,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره مدارس با رکورد 1 ماهه
1,620,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره مدارس با رکورد 1 ماهه
2,520,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره مدارس با رکورد 1 ماهه
4,500,000 تومان
2 ماهه

اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره مدارس با رکورد 2 ماهه
1,080,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره مدارس با رکورد 2 ماهه
2,160,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره مدارس با رکورد 2 ماهه
3,240,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره مدارس با رکورد 2 ماهه
5,040,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره مدارس با رکورد 2 ماهه
9,000,000 تومان
3 ماهه

اشتراک نامحدود کلاس 15 نفره مدارس با رکورد 3 ماهه
1,620,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 30 نفره مدارس با رکورد 3 ماهه
3,240,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 60 نفره مدارس با رکورد 3 ماهه
4,860,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 100 نفره مدارس با رکورد 3 ماهه
7,560,000 تومان
اشتراک نامحدود کلاس 200 نفره مدارس با رکورد 3 ماهه
13,500,000 تومان
سرور اختصاصی

سرور اختصاصی - آموزشگاه کلام ملل
3,800,000 تومان
سرور اختصاصی - استاد لقمانی
4,400,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
73,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
86,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
110,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
154,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
221,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
442,000 تومان
اشتراک 3 ماهه سرور اکوپلاس بیگ بلو باتن
664,000 تومان
اشتراک پلتفرم ادوبی کانکت

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور ادوبی برنزی
60,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور ادوبی برنزی
70,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور ادوبی برنزی
103,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور ادوبی برنزی
144,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی برنزی
205,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی برنزی
410,000 تومان
اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی برنزی
615,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور ادوبی نقره ای
60,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور ادوبی نقره ای
72,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور ادوبی نقره ای
132,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور ادوبی نقره ای
184,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی نقره ای
264,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی نقره ای
528,000 تومان
اشتراک 3 ماهه سرور ادوبی نقره ای
782,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور ادوبی طلایی
60,000 تومان
اشتراک 7 روزه سرور ادوبی طلایی
79,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور ادوبی طلایی
169,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور ادوبی طلایی
237,000 تومان
ماهانه

اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی طلایی
338,000 تومان
اشتراک 2 ماهه سرور ادوبی طلایی
676,000 تومان
اشتراک 1 ماهه سرور ادوبی طلایی 120 نفر
700,000 تومان
اشتراک پلتفرم اسکای روم

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

1 ماهه

کاربر اضافه سرور اسکای روم
42,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 2 نفره
84,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 3 نفره
126,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 4 نفره
168,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 5 نفره
210,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 6 نفره
252,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 7 نفره
294,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 8 نفره
336,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 9 نفره
378,000 تومان
اشتراک 1 ماهه اسکای روم 10 نفره
420,000 تومان
2 ماهه

اشتراک 2 ماهه اسکای روم 2 نفره
168,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 3 نفره
252,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 4 نفره
336,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 5 نفره
420,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 6 نفره
504,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 7 نفره
588,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 8 نفره
672,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 9 نفره
756,000 تومان
اشتراک 2 ماهه اسکای روم 10 نفره
840,000 تومان
3 ماهه

اشتراک 3 ماهه اسکای روم 2 نفره
252,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 3 نفره
378,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 4 نفره
504,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 5 نفره
630,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 6 نفره
756,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 7 نفره
882,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 8 نفره
1,008,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 9 نفره
1,134,000 تومان
اشتراک 3 ماهه اسکای روم 10 نفره
1,260,000 تومان
اشتراک کاهوت

قدرتمندترین سایت جهان در زمینه ارائه درس و یا مطالب آموزشی و در عین حال نظرسنجی و ارزیابی و یا برگزاری آزمون در حین بازی و سرگرمی با میلیونها قالب آماده **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

اشخاص

کاهوت- اشتراک 1 ماهه سایت کاهوت
300,000 تومان
کاهوت- اشتراک 3 ماهه سایت کاهوت
900,000 تومان
اشتراک وردوال

امکان ساخت بازیهای جذاب آنلاین برای بچه ها در همه رشته های تحصیلی **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

اشخاص

وردوال- اشتراک 3 ماهه سایت وردوال
234,000 تومان
وردوال- اشتراک 6 ماهه سایت ورد وال
468,000 تومان
اشتراک کانوا

یک فتوشاپ جیبی، قابل اجرا روی همه دستگاهها، با کلی قالب آماده برای طراحی پست و استوری اینستاگرام ،مطالب آموزشی و یا کارنامه و مدارک پایان دوره ... **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

کانوا- اشتراک 3 ماهه canva
201,000 تومان
کانوا- اشتراک 6 ماهه canva
403,000 تومان
اشتراک گرامرلی

**لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

گرامرلی- اشتراک 1 ماهه گرامرلی
60,000 تومان
گرامرلی- اشتراک 2 ماهه گرامرلی
120,000 تومان
گرامرلی- اشتراک 3 ماهه گرامرلی
180,000 تومان
اشتراک اپیک

اکانت اپیک ، بهترین سایت کتابخوانی برای بچه ها **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

اپیک- اشتراک 3 ماهه اپیک
360,000 تومان
اشتراک TEACH-THIS

کاملترین و بروزترین مرجع ورک شیتهای آماده با راهنمای تدریس مطالب **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

تیچ دیس- اشتراک 3 ماهه TEACH-THIS
414,000 تومان
تیچ دیس- اشتراک 6 ماهه TEACH-THIS
828,000 تومان
اشتراک پلتفرم زوم

قدرتمندترین سیستم کنفرانس جهان **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

زوم- اشتراک یکماهه پلتفرم زوم
960,000 تومان
اشتراک VIP

شامل کلیه اشتراکهای سایتهای خارجی **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

ویژه- اشتراک VIP یک ماهه سایتهای خارجی
720,000 تومان
ویژه- اشتراک VIP دو ماهه سایتهای خارجی
1,440,000 تومان
ویژه- اشتراک VIP سه ماهه سایتهای خارجی
2,160,000 تومان
اشتراک WRITING9

تصحیح نامحدود رایتینگهای آیلتس توسط رباتهای فوق پیشرفته **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

رایتینگ ناین- اشتراک writing9 سه ماهه
522,000 تومان
رایتینگ ناین- اشتراک writing9 شش ماهه
1,044,000 تومان
اشتراک CHATGPT4

**لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

اشتراک Chat gpt plus 4- یک ماهه
245,000 تومان
اشتراک Chat gpt plus 4 - سه ماهه
735,000 تومان
اشتراک Chat gpt plus 4- یک ماهه اختصاصی
1,200,000 تومان
اشتراک Chat gpt plus 4- یک ساله اختصاصی
14,400,000 تومان
اشتراک ESL KidStuff

حاوی انواع لسن پلن، فلش کارت، ورک شیت و آهنگ برای تدریس کودکان **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

ای اس ال کیدز- اشتراک 3 ماهه ESLKIDSTUFF
270,000 تومان
ای اس ال کیدز- اشتراک 6 ماهه ESLKIDSTUFF
540,000 تومان
اشتراک Bamboozle

یه سایت سوپر خفن برای بازی و فعالیت **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

بمبوزل- اشتراک 3 ماهه بمبوزل
237,000 تومان
بمبوزل- اشتراک 6 ماهه بمبوزل
475,000 تومان
اشتراک اسکریبد

دسترسی به میلیونها کتاب صوتی، پادکست و مقاله **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

اسکریبد- اشتراک 3 ماهه اسکریبد
190,000 تومان
اسکریبد- اشتراک 6 ماهه اسکریبد
381,000 تومان
اشتراک لینگو

یک وب سایت عالی برای تقویت مهارتهای خواندن، گوش دادن و نوشتن برای اکثر زبانهای رایج **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

لینگو- اشتراک 3 ماهه لینگو
198,000 تومان
لینگو- اشتراک 6 ماهه لینگو
396,000 تومان
اشتراک ESLTEENSTUFF

یه سایت عالی پر از منابع تدریس برای سطوح صفر تا پیشرفته **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

ای اس ال تین- اشتراک 3 ماهه ESLTEENSTUFF
252,000 تومان
ای اس ال تین- اشتراک 6 ماهه ESLTEENSTUFF
504,000 تومان
اشتراک ONESTOPENGLISH

**لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

وان استاپ- اشتراک 3 ماهه onestopenglish
324,000 تومان
وان استاپ- اشتراک 6 ماهه onestopenglish
648,000 تومان
اشتراک الی (ESL LIBRARY)

یک سایت بسیار معتبر برای دانلود محتوای آموزشی **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

الی- اشتراک 3 ماهه سایت الی (ESL LIBRARY)
660,000 تومان
اشتراک Reading Eggs

آموزش خواندن برای کودکان **لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

ریدینگ اگز- اشتراک 3 ماهه Reading Eggs
194,000 تومان
ریدینگ اگز- اشتراک 6 ماهه Reading Eggs
388,000 تومان
اشتراک SIMON IELTS

**لطفا توجه داشته باشید: حساب اشتراکی است و مسئولیت حذف اطلاعات شخصی افراد با توتو نمیباشد**

ماهانه

سایمن- اشتراک IELTS SIMON سه ماهه
594,000 تومان
اشتراک سرویس پرمیوم

با توجه به شرایط موجود توتو هیچ تضمینی برای پایداری سرویس نمیدهد ولی تمام تلاش خودمون رو برای برقرار بودن سرویس انجام خواهیم داد لذا خرید این سرویس به ریسک خریدار است

یک ماهه

پرمیوم- یک ماهه تک کاربر
148,000 تومان
پرمیوم- یک ماهه دو کاربر
222,000 تومان
پرمیوم- یک ماهه سه کاربر
296,000 تومان
دو ماهه

پرمیوم- دو ماهه تک کاربر
282,000 تومان
پرمیوم- دو ماهه دو کاربر
423,000 تومان
پرمیوم- دو ماهه سه کاربر
564,000 تومان
سه ماهه

پرمیوم- سه ماهه تک کاربر
422,000 تومان
پرمیوم- سه ماهه دو کاربر
633,000 تومان
پرمیوم- سه ماهه سه کاربر
844,000 تومان
سرویس تست یک روزه

اشتراک دانلودر توینکل

امکان دانلود فایلها و ورکشیتها از سایت توینکل

یک ماهه

توینکل- اشتراک دانلود از توینکل سه ماهه
468,000 تومان
توینکل- اشتراک دانلود از توینکل شش ماهه
936,000 تومان
اشتراک سیستم ارسال تکالیف

سرور داخلی برای ارسال تکالیف

ماهانه

اشتراک تلگرام پریمیوم Telegram Premium

ماهانه

تلگرام- اشتراک 3 ماهه تلگرام پریمیوم
965,000 تومان
تلگرام- اشتراک 6 ماهه تلگرام پریمیوم
1,195,000 تومان
تلگرام- اشتراک 1 ساله تلگرام پریمیوم
2,160,000 تومان
اشتراک آی پی خارجی

ماهانه

آی پی خارجی - 1 ماهه 5 کاربره
800,000 تومان
آی پی خارجی - 6 ماهه 5 کاربره
3,330,000 تومان
آی پی خارجی - 1 ساله 5 کاربره
4,800,000 تومان