پشتیبانی
09347681840 واتساپ
اشتراک پلتفرم بیگ بلو باتن

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
16,800 تومان
اشتراک 7 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
28,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
56,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
63,000 تومان
ماهانه

اشتراک یک ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
69,900 تومان
اشتراک سه ماهه سرور اقتصادی بیگ بلو باتن
199,000 تومان
اشتراک VIP بیگ بلو اقتصادی یکماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
199,900 تومان
اشتراک VIP بیگ بلو اقتصادی سه ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
596,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
19,600 تومان
اشتراک 7 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
35,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
63,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
91,000 تومان
ماهانه

اشتراک یک ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
97,500 تومان
اشتراک VIP بیگ بلو قدرتمند یکماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
226,000 تومان
اشتراک سه ماهه سرور قدرتمند بیگ بلو باتن
288,000 تومان
اشتراک VIP بیگ بلو قدرتمند سه ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
675,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
22,500 تومان
اشتراک 7 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
49,000 تومان
اشتراک 15 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
77,000 تومان
اشتراک 21 روزه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
103,000 تومان
ماهانه

اشتراک یک ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
124,900 تومان
اشتراک یک ماهه سرور فوق قدرتمند 100 نفره
248,000 تومان
اشتراک VIP بیگ بلو تندر یکماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
252,000 تومان
اشتراک ماهانه مودل با بیگ بلو باتن
360,000 تومان
اشتراک سه ماهه سرور فوق قدرتمند بیگ بلو باتن
369,900 تومان
اشتراک VIP بیگ بلو تندر سه ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
755,000 تومان
سرور اختصاصی تندر
3,100,000 تومان

ماهانه

برگزاری نامحدود کلاس 30 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1ماهه
199,000 تومان
برگزاری نامحدود کلاس 60 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1 ماهه
333,000 تومان
برگزاری نامحدود کلاس 100 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1 ماهه
525,000 تومان
برگزاری نامحدود کلاس 30 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
597,000 تومان
برگزاری نامحدود کلاس 200 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 1 ماهه
877,000 تومان
برگزاری نامحدود کلاس 60 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
999,000 تومان
برگزاری نامحدود کلاس 100 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) سه ماهه
1,575,000 تومان
برگزاری نامحدود کلاس 200 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
2,631,000 تومان
اشتراک پلتفرم ادوبی کانکت

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

روزانه

اشتراک سرور سه روزه ادوبی برنزی
18,900 تومان
اشتراک 7 روزه سرور ادوبی برنزی
32,900 تومان
اشتراک 15 روزه سرور ادوبی برنزی
59,900 تومان
اشتراک 21روزه سرور ادوبی برنزی
66,900 تومان
ماهانه

اشتراک یک ماهه سرور ادوبی برنزی (10نفر)
79,900 تومان
اشتراک VIP ادوبی برنزی یکماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
209,900 تومان
اشتراک سه ماهه سرور ادوبی برنزی (10 نفر)
210,000 تومان
اشتراک VIP ادوبی برنزی سه ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
628,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور ادوبی نقره ای
22,800 تومان
اشتراک 7 روزه سرور ادوبی نقره ای
38,900 تومان
اشتراک 15 روزه سرور ادوبی نقره ای
66,900 تومان
اشتراک 21 روزه سرور ادوبی نقره ای
95,900 تومان
ماهانه

اشتراک یک ماهه سرور ادوبی نقره ای (20 نفر)
102,900 تومان
اشتراک VIP ادوبی نقره ای یکماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
232,000 تومان
اشتراک سه ماهه سرور ادوبی نقره ای (20 نفر)
295,900 تومان
اشتراک VIP ادوبی نقره ای سه ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
695,000 تومان

روزانه

اشتراک 3 روزه سرور ادوبی طلایی
25,600 تومان
اشتراک 7 روزه سرور ادوبی طلایی
52,900 تومان
اشتراک 15 روزه سرور ادوبی طلایی
81,900 تومان
اشتراک 21 روزه سرور ادوبی طلایی
108,900 تومان
ماهانه

اشتراک یک ماهه سرور ادوبی طلایی (50 نفر)
131,900 تومان
اشتراک VIP ادوبی طلایی یکماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
232,000 تومان
اشتراک ماهانه مودل با ادوبی کانکت
350,000 تومان
اشتراک سه ماهه سرور ادوبی طلایی(100 نفره)
385,000 تومان
اشتراک VIP ادوبی طلایی سه ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
695,000 تومان
اشتراک پلتفرم اسکای روم

ساعات استفاده ماهانه : 24 ساعت شبانه روز، نامحدود

ماهانه

اشتراک ماهیانه اسکای روم 2 نفره
24,000 تومان
اشتراک ماهیانه اسکای روم 3 نفره
36,000 تومان
اشتراک ماهیانه اسکای روم 4 نفره
48,000 تومان
اشتراک ماهیانه اسکای روم 5 نفره
60,000 تومان
اشتراک ماهیانه اسکای روم 6 نفره
72,000 تومان
اشتراک ماهیانه اسکای روم 7 نفره
84,000 تومان
اشتراک ماهیانه اسکای روم 8 نفره
96,000 تومان
اشتراک ماهیانه اسکای روم 9 نفره
108,000 تومان
اشتراک ماهیانه اسکای روم 10 نفره
120,000 تومان
اشتراک VIP اسکای روم یکماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
189,900 تومان
اشتراک ماهانه مودل با اسکای روم
340,000 تومان
اشتراک VIP اسکای روم سه ماهه با دسترسی به تمام اشتراکهای خارجی
568,000 تومان
اشتراک کاهوت

قدرتمندترین سایت جهان در زمینه ارائه درس و یا مطالب آموزشی و در عین حال نظرسنجی و ارزیابی و یا برگزاری آزمون در حین بازی و سرگرمی با میلیونها قالب آماده

اشخاص

اشتراک kahoot _ اشتراک یکماهه سایت کاهوت
36,600 تومان
اشتراک kahoot _ اشتراک دو ماهه سایت کاهوت
70,000 تومان
اشتراک kahoot _ اشتراک سه ماهه سایت کاهوت
103,000 تومان
اشتراک kahoot _ اشتراک شش ماهه سایت کاهوت
203,000 تومان
مدارس و موسسات

اشتراک kahoot موسسات و مدارس - اشتراک یک ماهه سایت kahoot
149,900 تومان
اشتراک kahoot موسسات و مدارس - اشتراک شش ماهه سایت kahoot
348,000 تومان
برگزاری نامحدود کلاس 200 نفره بیگ بلو (ویژه موسسات و مدارس) 3 ماهه
2,631,000 تومان
اشتراک وردوال

امکان ساخت بازیهای جذاب آنلاین برای بچه ها در همه رشته های تحصیلی

اشخاص

اشتراک wordwall - اشتراک یکماهه سایت ورد وال
29,900 تومان
اشتراک wordwall - اشتراک سه ماهه سایت ورد وال
89,700 تومان
اشتراک wordwall - اشتراک شش ماهه سایت ورد وال
179,400 تومان
مدارس و موسسات

اشتراک wordwall موسسات و مدارس - اشتراک یکماهه سایت ورد وال
99,800 تومان
اشتراک wordwall موسسات و مدارس - اشتراک سه ماهه سایت ورد وال
298,000 تومان
اشتراک wordwall موسسات و مدارس - اشتراک شش ماهه سایت ورد وال
589,000 تومان
اشتراک کانوا

یک فتوشاپ جیبی، قابل اجرا روی همه دستگاهها، با کلی قالب آماده برای طراحی پست و استوری اینستاگرام ،مطالب آموزشی و یا کارنامه و مدارک پایان دوره ...

ماهانه

اشترک canva _ اشتراک یک ماهه canva
25,000 تومان
اشترک canva _ اشتراک دو ماهه canva
50,000 تومان
اشترک canva _ اشتراک سه ماهه canva
75,000 تومان
اشتراک کاهوت + وردوال

بهترین گزینه برای آنان که در تدریس آنلاین هم از کاهوت و هم از وردوال استفاده میکنند

ماهانه

اشتراک kahoot_wordwall _ اشتراک سه ماهه سایت کاهوت و وردوال
165,000 تومان
اشتراک kahoot_wordwall _ اشتراک شش ماهه سایت کاهوت و وردوال
330,000 تومان
اشتراک توتوب

ابزار دانلود از سایتهای یوتیوب، اینستاگرام، پینترست و تد، بدون نیاز به فیلترشکن

ماهانه

اشتراک توتوب _ اشتراک 1 ماهه tutoob
30,000 تومان
اشتراک توتوب _ اشتراک 2 ماهه tutoob
60,000 تومان
اشتراک توتوب _ اشتراک 3 ماهه tutoob
90,000 تومان
اشتراک گرامرلی

ماهانه

اشتراک یکماهه گرامرلی
48,000 تومان
اشتراک دو ماهه گرامرلی
96,000 تومان
اشتراک 3 ماهه گرامرلی
144,000 تومان
اشتراک اپیک

اکانت اپیک ، بهترین سایت کتابخوانی برای بچه ها

ماهانه

اشتراک یکماهه اپیک
25,000 تومان
اشتراک دو ماهه اپیک
50,000 تومان
اشتراک سه ماهه اپیک
75,000 تومان
اشتراک AUDIBLE

دسترسی به میلیونها کتاب صوتی آمازون

ماهانه

اشتراک TEACH-THIS

کاملترین و بروزترین مرجع ورک شیتهای آماده با راهنمای تدریس مطالب

ماهانه

اشتراک یکماهه TEACH-THIS
60,000 تومان
اشتراک دو ماهه TEACH-THIS
120,000 تومان
اشتراک سه ماهه TEACH-THIS
180,000 تومان
اشتراک پلتفرم زوم

قدرتمندترین سیستم کنفرانس چهان

ماهانه

اشتراک پلتفرم زوم تک جلسه
75,000 تومان
اشتراک پلتفرم زوم ماهانه، روزی یک جلسه
250,000 تومان
اشتراک VIP

شامل کلیه اشتراکهای سایتهای خارجی

ماهانه

اشتراک وی آی پی یکماهه سایتهای خارجی
136,000 تومان
اشتراک وی آی پی دو ماهه سایتهای خارجی
270,000 تومان
اشتراک وی آی پی سه ماهه سایتهای خارجی
404,000 تومان
اشتراک WRITING9

تصحیح نامحدود رایتینگهای آیلتس توسط رباتهای فوق پیشرفته

ماهانه

اشتراک writing9 یکماهه
75,000 تومان
اشتراک WRITING9 دو ماهه
150,000 تومان
اشتراک WRITING9 سه ماهه
225,000 تومان
اشتراک مودل

کاملترین و جامع ترین سیستم مدیریت آموزش جهان با میلیونها کاربر

ماهانه

اشتراک ماهانه مودل بدون پلتفرم
250,000 تومان
اشتراک دو ماهه مودل بدون پلتفرم
500,000 تومان
اشتراک سه ماهه مودل بدون پلتفرم
750,000 تومان